Semjén Zsolt könyvei

Igenis, szolnunk kell

Igenis, szólnunk kell!

pdf változat

Ius Resistendi

Ius Resistendi

pdf változat

Egyenes uton

Egyenes úton

pdf változat

harmaskonyv

Hármaskönyv

pdf változat

Megharcolunk

Megharcoltunk

pdf változat

Ket pogany

Két pogány közt

pdf változat

Egymillió

Egymillió

pdf változat

 

Név és Tárgymutató

Személynevek

Aczél Endre (1943) újságíró, 1968–1985 az MTI munkatársa, londoni, majd pekingi tudósítója, 1985- a Híradó és a Hét főszerkesztője, a Népszabadság publicistája, a Nap-kelte műsorvezetője

Adenauer, Konrad (1876–1967) német kereszténydemokrata politikus, a német gazdasági, politikai és ka­tonapolitikai integrálódás megteremtője. Mint a nácizmus ellenzőjét, 1933-ban nyugdíjazták. 1950–1966 a CDU elnöke, 1949–1963-ig szövetségi kancellár.

Áder János (1959) országgyűlési képviselő (Fi­desz) 1990–2009, 1998–2002 a Parlament elnöke, euró­pai parlamenti képviselő 2009-től.

Ady Endre (1877–1919) költő

II. Alekszij (1929–2008) Moszkva 15. pátriárkája, az orosz ortodox egyház feje

Antall József (1932–1993) tanár, könyvtáros, muzeológus, politikus, 1989- az MDF elnöke, 1990–1993 a rend­­szerváltozás utáni első szabadon választott ma­gyar kormány miniszterelnöke

Ányos Pál (1756–1784) pálos szerzetes, tanár, preromantikus költő

Apor Vilmos (1892–1945) győri megyéspüspök, vér­­tanú. II. János Pál 1997-ben boldoggá avatta.

Aquinói Szent Tamás (1224-25?–1274) olasz teo­lógus, skolasztikus filozófus, Domonkos-rendi szer­zetes

Aranyszájú Szent János, Chrysostomus (344 körül–407) püspök és egyháztanító, a hitszónokok pél­daképe és védőszentje

Arisztotelesz (i. e. 384–322) görög tudós és fi­lo­­zófus, a modern európai tudomány atyja és előfutára

Assisi Szent Ferenc (Francesco d’Assisi) Gio­van­ni Bernardore (1181–1226) 1210-ben alapította a róla elnevezett ferences rendet, 1212-ben Assisi Szent Klárával a női rendet, majd 1221-ben a laikus har­ma­dik rendet. 1228-ban szentté avatták, 1939-től Olasz­ország védőszentje.

Asztrik, Anasztáz-Asztrik, Szt, Ascherik, OSB (?–­1034) érsek, a pécsváradi monostor alapítója. II. Szil­veszter pápától ő hozta a Magyar Szent Koronát és az engedélyt 10 püspökség fölállítására.

Avarkeszi Dezső (1953) országgyűlési képviselő (MSZP) 1994-

 

Bajnai Gordon (1968) közgazdász, vállalkozó. 2006- kormánybiztos, 2007- önkormányzati minisz­ter, 2008- nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter, 2009-től miniszterelnök.

Bálint Sándor (1904–1980) néprajzkutató és mű­vészettörténész, „a legszögedibb szögedi”, a 20. ­szá­zadi magyar néprajz és folklorisztika egyik leg­na­gyobb alakja. A Demokrata Néppárt parlamenti kép­viselője 1945–1948. 1947–1965-ig egyetemi tanár. 1962-től a történelemtudományok kandidátusa. A ka­­tolikus egyház kezdeményezte boldoggá avatását.

Balog Zoltán (1958) országgyűlési képviselő (Fi­desz) 2006-, az Emberi Jogi, Kisebbségi, Civil és Val­lásügyi Bizottság elnöke

Balogh József (1946) országgyűlési képviselő (MSZP) 2002-

Balsai István (1947) országgyűlési képviselő (MDF, Fidesz) 1990- , 1990–94 igazságügy-miniszter

Barankovics István (1906–1974) jogász, szer­kesz­tő, kereszténydemokrata politikus, a Demokrata Nép­párt főtitkára, 1949-ben emigrált

I. Bartholomaiosz konstantinápolyi egyetemes pát­riárka (1940), 1991. október 22-én választották öku­­­menikus pátriárkának és november 2-án avatták. Ő András apostol 270. utóda és az egész világon élő 300 millió ortodox keresztény szellemi vezetője.

Bartók Tivadar (1957) mentőorvos, illegitim KDNP-­elnök 2001

Báthory Endre (1556–1599) bíboros, erdélyi fe­je­delem

Báthory László (?–1484?) boldog, budaszentlőrinci pálos szerzetes, egyik legrégebbi bibliafordítónk. Az egész Szentírást lefordította magyarra, mun­kája Mátyás könyvtárába került. Semmi sem maradt ránk.

Batthyány Lajos, gróf (1807–1849) államférfi, Ma­­gyarország első alkotmányos miniszterelnöke

Bauer Tamás (1946) közgazdász, országgyűlési kép­viselő (SZDSZ) 1994-2002

Bayer Zsolt (1963) író, újságíró

Beckford, James (1942) angol vallás­szocio­ló­gus, a Warwik Egyetem szociológia professzora

Bell, Daniel (1919) szociológus, az amerikai szo­ciológia egyik meghatározó alakja volt, ő alkotta meg a poszt-indusztriális társadalom fogalmát és el­mé­letét.

Bene László (1947) rendőr altábornagy, 2004 és 2007 között országos rendőrfőkapitány

Szent Benedek, Nursiai (480 k.–547 k.) a ben­cé­sek alapítója, a nyugati szerzetesség atyja, Európa védőszentje

XVI. Benedek pápa Joseph Alois Ratzinger (1927). A bíborosi testület 2005. április 19-én vá­lasz­totta pápává; beiktatására 2005. április 24-én került sor. Ő a nyolcadik német pápa, és a 265. az egyház­fők sorában.

Berlusconi, Silvio (1939) olasz politikus, vállal­kozó, médiatulajdonos, 2001–2006 között három kor­mány miniszterelnöke, a 2003-ban Rómában ala­pí­tott Forza Italia jobbközép tömörülés vezetője, 2008- miniszterelnök

Bethlen Gábor (1580–1629) 1613-tól erdélyi fe­je­delem

Bibó István (1911–1979) jogtudós, filozófus, tör­ténész, 1946- az MTA tagja. 1956. november 3-tól államminiszter. 1958-ban életfogytiglani börtön­bün­tetésre ítélték. 1963-ban amnesztiával szabadult.

Black, Terry transzvesztita „előadóművész”

Bocskai István (1557–1606): Erdély fejedelme 1605–1606.

Bogdánffy Szilárd (1911–1953) teológiai pro­fesz­szor, a bukaresti nuncius 1949 februárjában szen­­telte püspökké. Nagyenyed börtönében bekö­vet­­ke­zett ha­­lá­la vértelen vértanúság volt.

Bokros Lajos (1954) közgazdász, egyetemi ta­nár, politikus, a Horn-kormány második pénzügy­mi­nisz­tere, az 1990-es évek magyar költségvetési „ki­iga­­zítási csomagjának” névadója, 2009-től európai par­lamenti képviselő

Bolberitz Pál (1941) pap, filozófus, egyetemi ta­nár, a Szent István Akadémia elnöke.

Budaházy György (1969) gépészmérnök, radi­ká­­lis jobboldali közszereplő

Buttiglione, Rocco (1948) olasz keresztény­de­mokrata politikus

 

Capra, Fritjof (1939) osztrák származású ame­rikai elméleti és atomfizikus, író

Ceausescu, Nicolae (1918–1989) román kom­mu­­nista diktátor

Chesterton, Gilbert Keith (1874-1936) angol ka­tolikus író, költő, újságíró

Cicciolina, Staller Ilona (1951) pornószínésznő, 1987-ben a Radikális Párt színeiben parlamenti man­dátumot szerzett.

Clinton, Bill William Jefferson Clinton (1946) de­mokrata párti politikus, 1993 és 2001 között az Egye­sült Államok 42. elnöke.

Comte, Aguste (1798–1857) francia pozitivista fi­lozófus

Cox, Harvey (1929) teológus, a „szekularicázió teológia” meghatározó személyisége

Csák Máté (1260 körül–1321): lovászmester (1293–96), majd nádor (1297). 1292-ben tűnt fel elő­ször, amikor III. András utasítására a Kőszegiektől Pozsony várát visszafoglalta. 1296 után hatalmas bir­tokaiból Trencsén központtal független tartományt alakított ki.

Csanádi Adalbert (?–1515) pálos szerzetes, író és költő, a szentbeszédeken kívül latin és magyar ver­seket szerzett. A Passiót állítólag magyar versek­ben írta meg.

Csehák Judit (1940) orvos, az MSZMP KB, a PB tagja, szociális és egészségügyi miniszter 1987–90. A rendszerváltás után ismét egészségügyi, szociális és családügyi miniszter 2002-2003.

Cseh-Szombathy László (1925–2007) akadé­mi­kus, a szociológiai tudományok kandidátusa

Csépe Béla (1931) országgyűlési képviselő (KDNP, független, Fidesz) 1990–1998

Csepelényi György (1626–1674) pálos szerzetes, vértanú, kiemelkedő szerepe volt a protestánsok vissza­térítésében a katolikus hitre

Csernoch János (1852–1927) csanádi és kalocsai püspök, 1912- esztergomi érsek, 1914- bíboros

 

Dávid Ibolya (1954) országgyűlési képviselő (MDF) 1990-, 1998-2002 igazságügyi miniszter, 1999- az MDF elnöke

Daul, Joseph (1947) az Európai Néppárt-Európai Demokraták Európa Parlamenti frakciójának veze­tője

Demszky Gábor (1952) jogász, szociológus, po­li­­ti­kus, az SZDSZ alapító tagja, 1990 óta Budapest fő­polgármestere.

Deutsch Tamás (1966) országgyűlési képviselő (Fidesz) 1990–2009, 1999–2002 ifjúsági és sport­mi­niszter, 2009-től európai parlamenti képviselő

Diocletianus, Caius Aurelius Valerius (kb. 245– kb. 312) római császár 284 és 305 között, nevéhez fűződik az utolsó nagy keresztényüldözés

Dobbelaere, Karel (1933) belga vallás­szocio­lógus, a Leuven-i Katolikus Egyetem Társada­lom­tudományi Kara dékánja volt, most a SISR elnöke

Dobozi József A kötcsei találkozók házigazdája

Dobrev Klára (1972) közgazdász, jogász, Gyur­csány Ferenc miniszterelnök felesége

Donáth László (1955) evangélikus lelkész, or­szág­­gyűlési képviselő (MSZP)

Dornbach Alajos (1936) ügyvéd, országgyűlési kép­viselő (SZDSZ) 1990-1998

Draskovics Tibor (1955) jogász, politikus, 2008. feb­ruár 18-ától igazságügyi és rendészeti miniszter

Engels, Friedrich (1820–1895) német filozófus, a Kommunista Kiáltvány társszerzője

Eörsi Mátyás (1954) országgyűlési képviselő (SZDSZ) 1990-

Eperjes Károly (1954) színművész

Erdő Péter (1952) bíboros, prímás, az Eszter­gom-Budapesti Főegyházmegye érseke, teológus, egy­ház­jogász. A Magyar Katolikus Püspöki Kon­fe­rencia elnöke, az Európai Püspöki Konferenciák Ta­ná­csá­nak elnöke, az MTA tagja.

Escriva, Szent Josemaria (1902–1975) teo­ló­gus, tiszteletbeli pápai prelátus az Opus Dei (1928) és a Szent Kereszt Papi Társaság (Societas Sacer­dotalis Sanctae Crucis – 1943) megalapítója. 1992-ben bol­dog­gá, 2002-ben szentté avatták.

 

Faddy Othmár (1909–2003) ferences szerzetes

Fekete István (1900–1970) író

Fekete János (1918) bankár, a Magyar Nemzeti Bank egykori alelnöke

I. Ferdinánd, Alcalá de Henares, (1503–1564) Habsburg-házból származó spanyol királyi herceg, 1522-től Ausztria főhercege 1526-tól magyar és cseh király, 1558-tól német-római császár.

I. Ferenc József (1830–1916) osztrák császár és magyar király, 1848. dec. 2-án foglalta el a Mo­nar­chia trónját, magyar királlyá 1867-ben koronázták

Ferguson, Marilyn (1938–2008) befolyásos ame­­rikai szerző, kiadó és publicista

Fila Béla (1933) pap, filozófus, dogmatika-pro­fesszor

Firtl Mátyás (1949) országgyűlési képviselő (Fi­desz, KDNP) 2002-

Fodor Gábor (1962) országgyűlési képviselő (Fi­desz 1990–1994, SZDSZ 1994-2009), 1994–96 műve­lődési és közoktatási miniszter, 2007–2008 környe­zet­vé­delmi miniszter, 2008–2009 az SZDSZ elnöke

Font Sándor (1960) országgyűlési képviselő (MDF, Fidesz) 1998-

Fukuyama, Yosihiro Francis (1952) amerikai fi­lo­zófus, politikai közgazdász, író

Funar, Gheorghe (1949) román köz­gaz­dász, so­vi­niszta politikus, Kolozsvár polgármestere (1992–­2004)

Füzessy Tibor (1928) országgyűlési képviselő (KDNP) 1990–1998, 1992–94 a polgári titkos­szolgá­latokat felügyelő tárca nélküli miniszter

 

Garamvölgyi László dandártábornok, az ORFK kommunikációs igazgatója, író.

Gasperi, Alcide de (1881–1954) olasz keresz­tény­demokrata politikus, 1921-től az Olasz Néppárt par­lamenti frakciójának vezetője, egészen Mussolini ha­talomátvételéig. 1945-től 1953-ig nyolc egymást kö­vető kormány miniszterelnöke és egy alkalommal külügyminiszter is. Bevitte országát a NATO-ba, ke­véssel halála előtt a Szén- és Acél Közösség első el­nökévé nevezték ki.

Géczi József Alajos (1950) országgyűlési kép­vi­selő (MSZP) 1994-

Gentilis, Monteflorum, de, OFM (?–1312): bíbo­ros. A pápa követül küldte Közép-Európába az egy­házi fegyelem helyreállítására és Károly Róbert elis­mertetésére.

Gergényi Péter (1946) nyugdíjas rendőr­tá­bor­nok, 2003–2007 között Budapest rendőrfőkapitánya.

Giczy György (1953) teológus, újságíró, politi­kus, országgyűlési képviselő (KDNP) 1990–1998, a KDNP elnöke 1996–2001

Giesswein Sándor (1856–1923) pápai prelátus, pub­licista, politikus, író, az MTA levelező tagja. 1897-ben kanonok, 1902-ben apát, 1908-ban pápai prelátus lett. A keresztényszocialista mozgalom egyik meg­alapítója Magyarországon.

Gőgös Zoltán (1960) üzemmérnök, szakmérnök, 2006- földművelésügyi és területfejlesztési államtitkár

Göncz Árpád (1922) író, műfordító, a Magyar Köz­társaság elnöke 1990–2000.

Göncz Kinga (1947) pszichiáter, 2006–2009 a Magyar Köz­társaság külügyminisztere, 2009-től euró­pai parlamenti képviselő

Göndör István (1950) országgyűlési képviselő (MSZP) 1994-

Göring, Hermann Wilhelm (1893-1946) német nem­­zetiszocialista politikus, birodalmi marsall

Gráf József (1946) üzemmérnök. 2005- mező­gazdasági és területfejlesztési miniszter

Granasztói György (1938) egyetemi tanár, 1990–94 Magyarország brüsszeli nagykövete

Grom, Bernhard (1936) jezsuita szerzetes, val­lás­pszichológus

Grósz Károly (1930–1996) politikus, 1984–1987 kö­zött a Budapesti Pártbizottság első titkára, 1987-1988 miniszterelnök

Grősz József (1887–1961) szombathelyi megyés­püspök, 1943-tól kalocsai érsek. 1951-ben koncep­ciós perben 15 év fegyházra ítélték.

Gúr Nándor (1957) országgyűlési képviselő (MSZP) 2002-

Gusztos Péter (1976) országgyűlési képviselő (SZDSZ) 2002-

Gyöngyösi Gergely (1472–?): pálos szerzetes, hu­manista író, két évig a római pálos rendház per­jele, 1528–30-ban a rend főnöke.

Győzike, Gáspár Győző (1974) roma szárma­zású showman, énekes

Gyulay Endre (1930) nyugalmazott Szeged-csa­nádi megyéspüspök

Gyurcsány Ferenc (1961) közgazdász, a Magyar Szocialista Párt politikusa, 2007–2009 elnöke, 2004–2009 Magyarország mi­nisz­terelnöke.

 

Halmai Gábor (1951) egyetemi tanár, alkot­mány­jogász

Harrach Péter (1947) országgyűlési képviselő (Fidesz, KDNP) 1998-, 1998–2002 szociális és csa­lád­ügyi miniszter, 2002- az Országgyűlés alelnöke, 1998- a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség társ­elnöke, majd elnöke.

Hegyi Gyula (1951) országgyűlési képviselő (MSZP) 1994-, 2004–2009 EP-kép­viselő

Heidegger, Martin (1889–1976) német filozófus, szubjektív idealista, az egzisztencializmus egyik meg­alapítója

Heller Ágnes (1929) filozófus, a Budapesti Iskola tagja. 1977-1986 között a Melbourne-i egyetemen ta­nított, az MTA tagja.

Hemminger, Hannsjörg (1948) német szocio­ló­gus, viselkedéskutató, szekta-specialista

Hierotheosz a honfoglalás utáni Kárpát-meden­ce első térítő püspöke, ő keresztelte meg Saroltot, Szent István anyját

Hiller István (1967) országgyűlési képviselő (MSZP) 2002- kulturális miniszter

Hitler, Adolf (1889–1945) osztrák származású né­­met nemzetiszocialista diktátor (Führer), birodalmi kancellár

Hoffmann Rózsa (1948) pedagógus, ország­gyű­lési kép­vi­selő (KDNP) 2006-

Hohenlohe német grófi, 1880 óta hercegi nem­zetség

Horn Gábor (1955) országgyűlési képviselő (SZDSZ) 1994-

Horn Gyula (1932) közgazdász, diplomata, 1989 külügyminiszter, 1994–1998 miniszterelnök

Horthy Miklós, Nagybányai, vitéz (1868–1957) tengerésztiszt, Magyarország kormányzója

Horváth Ágnes (1973) orvos. 2006–2007-ig az Egészségügyi Minisztérium államtitkára, 2007–2008 miniszter.

Hunyadi János (1407-1409 között–1456) kor­mány­zó, hadvezér. Nándorfehérvárnál saját sere­gé­vel és a Kapisztrán János által toborzott parasztokból álló keresztesekkel 1456. júl. 21-22-én ragyogó győ­zelmet aratott a szultán többszörös túlerőben lévő seregén.

 

Illyés Gyula (1902–1983) költő, műfordító, szer­kesztő

Isépy Tamás (1924–2004) országgyűlési kép­vi­selő 1990–2004 (KDNP, független, Fidesz)

István király, Szent, Vajk (975–1038) az első ke­resztény magyar király 1001–1038

Jakubinyi György (1946) érsek, gyulafehérvári püspök, teológiai tanár

II. János Pál pápa, Karol Jozef Wojty³a (1920–­2005). 1964-ben Krakkó érseke, 1967-ben bíbo­ros, 1978. október 16-án választották pápává. Ő volt az első szláv, 455 év óta az első nem olasz pápa

Jedlik Ányos (1800–1895) természettudós és fel­találó, bencés szerzetes, a kísérleti fizika kiváló mű­velője és oktatója, egyetemi tanár, az MTA tagja.

József Attila (1905–1937) költő

II. József (1741–1790) német-római császár 1765-től, magyar király 1780-tól.

Justus Pál (1905–1965) társadalomtudományi író, műfordító. 1945 után az SZDP központi veze­tő­sé­gének tagja, a Szocializmus című lap szerkesztője, majd országgyűlési képviselő. 1949-ben koholt vá­dak alapján bebörtönözték, 1955 végén szabadult.

 

Kaczyñski, Jaros³aw Aleksander (1949) 2006. jú­lius 14. és 2007. november 16. között a Lengyel Köz­­társaság miniszterelnöke. A konzervatív Jog és Igazságosság párt elnöke, melynek alapításában is részt vett 2001-ben. Az 1980-as években a Szoli­daritás vezető tagja volt, 1989-ben szenátor lett. A je­lenlegi lengyel államfő, Lech Kaczyñski iker­test­vére.

Kaczyñski, Lech Aleksander (1949) lengyel po­­li­ti­kus, a konzervatív Jog és Igazságosság párt tagja, 2005 óta Lengyelország köztársasági elnöke.

Kádár Béla (1934) közgazdász-professzor, or­szág­­gyűlési képviselő (MDF) 1990–1998, 1990–94-ig a külgazdasági kapcsolatok minisztere

Kalasnyikov, Mihail Tyimofejevics (1919) szov­jet-orosz fegyvertervező

Kant, Immanuel (1724–1804) német filozófus, a klasszikus német filozófia és esztétika egyik leg­na­gyobb gondolkodója.

Kapisztrán Szent János, Johannes de Capest­rano (1386–1456) ferencrendi szerzetes, 1724-ben avatták szentté.

Karig Sára (1914–1999) műfordító. 1947-ben szo­­ci­áldemokrata választási biztosként a kék cédulákkal való visszaélést azonnal jelentette, mire a kém­el­há­rítás elfogta. Neukirchen és Lemberg után 1947–1953-ig az Ural hegység lábánál a vorkutai mun­katá­borban volt politikai fogoly. 1957-ben reha­bili­tálták.

IV. Károly király (1887–1922) Magyarország és Csehország királya, I. Károly néven osztrák császár, a Habsburg-Lotharingiai uralkodóház tagja, 2004-ben II. János Pál pápa boldoggá avatta.

Kelemen András (1940) országgyűlési képviselő (MDF, Fidesz) 1990-

Keresztes Sándor (1919) országgyűlési képvi­selő Demokrata Néppárt 1947–48, KDNP 1990–97, Fidesz 1998. Szentszéki nagykövet 1990–1994.

Kéri László (1951) politológus, az MTA Politikai Tudományok Intézetének munkatársa

Klebelsberg Kúnó (1875–1932) jogász, művelő­dés­politikus. 1922–31 vallás- és közoktatási minisz­ter, újjászervezte a Trianon utáni magyar közoktatást.

Kinizsi Pál (?–1494) hadvezér, 1484-től 1494-ig temesi ispán.

Kierkegaard, Soren (1813–1855) dán filozófus, író.

Kiss Péter (1959) 1989 a Baloldali Ifjúsági Társu­lás alapító elnöke, országgyűlési képviselő (MSZP) 1992-, 1995–1998 munkaügyi miniszter, 2001-tól a Baloldali Tömörülés Platform elnöke, 2006–2007 szo­ciális és munkaügyi miniszter, 2007–2009 kancel­lá­ria­mi­niszter

Kóka János (1972) orvos, üzletember, politikus, 2004–2007 gazdasági és közlekedési miniszter, az SZDSZ elnöke 2007–2008

Konrád György (1933) író, esszéíró, szociológus

Kósáné Kovács Magda (1940) országgyűlési kép­viselő (MSZP) 1990–2004, 2004–2009 európai par­­lamenti képvi­selő

Kovács Béla (1908–1959) kisgazdapárti politi­kus. 1947. február 25-én letartóztatták és a Szovjet­unióba hurcolták.

Kovács K. Zoltán (1924–2008) keresz­tény­de­mokrata politikus, országgyűlési képviselő Demok­rata Néppárt 1945–1948

Kovács László (1931) országgyűlési képviselő (MSZP) 1990–2004, 1994–98, 2002–2004 külügy­mi­niszter, 2004- európai biztos, 1998–2004 az MSZP elnöke

Kovács Pál (1940–2000) orvos, országgyűlési kép­viselő (MSZP) 1990–1998, 1994–95 népjóléti mi­niszter, mely tisztségről a Bokros-csomag miatt le­mondott.

Kökény Mihály (1950) orvos, 1994 óta ország­gyű­lési képviselő (MSZP), 1988–1990 szociális és egészségügyi miniszter-helyettes, 2003–2004 egész­ségügyi, szociális és családügyi miniszter, 1994–96 népjóléti államtitkár, 1996–98 népjóléti miniszter.

König, Franz bíboros (1905–2004), 1956-tól 1985-ig Bécs érseke

Körömi Attila (1959) országgyűlési képviselő (Fi­desz, független) 1998–2006

Köves Slomó (1979) az EMIH (Egységes Magyar­országi Izraelita Hitközség) rabbija.

Kövér László (1959) országgyűlési képviselő (Fi­­desz) 1990-től, 1998–2000 titkosszolgálatokat fel­ügyelő miniszter

Kuncze Gábor (1950) üzemmérnök-közgazdász, politikus, országgyűlési képviselő (SZDSZ) 1990-, 1997–1998 és 2001–2007 az SZDSZ elnöke, 1994-1998 belügyminiszter

Kupa Mihály (1941) közgazdász, politikus, or­szág­gyűlési képviselő (MDF) 1991–1993, független 1998–2002, 1991–1993 pénzügyminiszter

Kyrill I, Vladimir Mikhailovich Gundyayev (1946), 2008-tól Moszkva és minden oroszok pátri­arkája

Lábady Tamás (1944) jogász, egyetemi tanár

Lamperth Mónika (1957) országgyűlési képvi­selő (MSZP) 1994-, 2004–2006 belügyminiszter

László, Szent (1040 körül–1095) Árpád-házi ma­gyar király 1077–95.

Lasztovicza Jenő (1961) országgyűlési képvi­selő (Fidesz) 1998-

Lenin, Vlagyimir Iljics, sz. V. I. Uljanov (1870–1924) orosz nemzetiségű szovjet bolsevik dik­tátor, a Szov­jetunió első vezetője, marxista gon­dol­kodó, a leni­nizmus alapítója.

Lendvai Ildikó (1946) politikus, országgyűlési kép­viselő (MSZP) 1994-, 2002–2009 frakcióvezető, az MSZP elnöke 2009-től.

XII. Leó pápa, gróf Annibale della Genga (1760–1829) 1820-tól bíboros, 1823–1829 pápa.

XIII. Leó pápa, Gioacchino Pecci gróf (1810–­1903) Szent Péter 256. utódaként 1878-1903 között római pápa

Lezsák Sándor (1949) költő, tanár, politikus, az MDF alapítója, országgyűlési képviselő (MDF, Fi­desz) 1994-, 1996–99 az MDF elnöke, 2006-tól a Nemzeti Fórum elnöke, 2006-tól az országgyűlés al­elnöke

Lipinsky, Adam (1956) a lengyel miniszterelnöki kabinet vezetője 2005–2007-ig

Loyolai Szent Ignác, López de Loyola (1491?–­1556), a Jézus Társasága (jezsuita rend) alapítója.

Lukács-iskola, Lukács György (1885–1971) marx­is­ta filozófus, esztéta, egyetemi tanár

 

Mádl Ferenc (1931) jogászprofesszor, az MTA tagja, 2000–2005 a Magyar Köztársaság államfője.

Magda Sándor (1946) országgyűlési képviselő (MSZP) 2002-

Magyar Balázs (?–1490) hadvezér, horvát-szla­vón bán. Mátyás alatt részt vett a felvidéki husziták, majd a csehek elleni hadjáratban, 1462-ben a Fel­vi­dék kapitánya.

Magyar Bálint (1952) országgyűlési képviselő 1990- SZDSZ, 1996–98, 2002–2004 oktatási miniszter

Majláth Gusztáv Károly, gróf (1864–1940) er­délyi római katolikus püspök

Makovecz Imre (1935) építész, a magyar organi­kus építészet képviselője

Mao Ce-tung (1893–1976) kínai tanító, költő, forradalmár, kommunista diktátor

Marcuse, Herbert (1898–1979) német marxista filozófus és szociológus

Mária Terézia (1717–1780) Magyarország és Cseh­ország királynője és Ausztria főhercegnője (1740-től), német-római császárné (1745-től).

Marinko, Magda (1961) szerb származású soro­zat­gyilkos, aki életfogytiglani büntetését tölti a Sze­gedi Fegyház és Börtönben

Marjai József (1923) tisztviselő, diplomata. Berni, prágai, belgrádi, moszkvai nagykövet, keres­kedelmi miniszter.

Marosán György (1908–1992) péksegéd, szo­ciáldemokrata, majd kommunista politikus. A prole­tárdiktatúra erőszakos alkalmazásának híve, 1956-ban is lövetni akart.

Martens, Wilfried (1936) belga politikus, állam­férfi, Belgium miniszterelnöke 1979–1981, 1981–­1992, az Európai Néppárt alapítója (1976) és 1992 óta elnöke

Martin, David anglikán lelkész és vallás­szoci­ológus, a ma élők közül az egyik legtermékenyebb a szakmájában. A London School Economics pro­fesszora volt.

Martinuzzi, Fráter György, anyja családi nevé­ről Martinuzzi (1482–1551) bíboros, horvát kisnemesi származású államférfi, erdélyi vajda, esztergomi érsek, az Erdélyi Fejedelemség egyik létrehozója.

Márton Áron (1896–1980) erdélyi megyés­püs­pök, apostoli kormányzó, boldoggá avatása folya­matban van.

Marx, Karl Heinrich (1818–1883) német filo­zófus, közgazdász, a szocialista munkásmozgalom teoreti­kusa, a marxizmus névadója.

Matuska Szilveszter (1892–1945?) kereskedő, gyáros, az 1931. szeptember 12-i biatorbágyi vasúti merénylet elkövetője

Mátyás király, Corvin Mátyás (1443–1490) Ma­gyarországon 1458 és 1490 között uralkodott. 1469-től cseh (ellen-)király, 1486-tól Ausztria her­cege.

Mayer Mihály (1941) 1989- pécsi megyés­püs­pök

Medgyessy Péter (1942) közgazdász, politikus. A Lázár- és a Grósz-kormány pénzügyminisztere 1986-–87, a Németh-kormány alatt a Minisztertanács gaz­dasági ügyekkel megbízott elnökhelyettese. 2002-–2004-ig, lemondásáig a Magyar Köztársaság minisz­terelnöke.

Merkel, Angela Kasner (1954) fizikus, politikus, 2000- a CDU elnöke, 2005- Németország első női kancellárja

Mikola István (1947) országgyűlési képviselő (Fidesz) 2006-, 2000–2002 egészségügyi miniszter

Mindszenty József, Pehm József (1892–1975) hercegprímás érsek, bíboros, a Magyar Katolikus Egyház XX. századi történetének egyik legnagyobb alakja. 1945-től esztergomi érsek, 1948-ban letar­tóztatták, 1956-tól a budapesti amerikai nagy­kö­vet­ségen tartózkodott, 1971-ben külföldre távozott. Bol­doggá avatása folyamatban van.

Mizsei Zsuzsa 1997 a KDNP Országos Vá­lasztmány elnöke, a Mille­­náris Kht. kulturális terü­letért felelős 2005-ben fel­mondott ügyvezető igaz­gatója

Mori, Cesare olasz prefektus 1924–1929 között teljhatalmat kapott Szicíliában Mussolinitól, és neki­látott a maffia kiírtásának

Mosonyi Emil (1910) vízépítő mérnök

Mussolini, Benito Amilcare Andrea (1883–1945) olasz fasiszta diktátor (Duce)

Münnich Ferenc (1886–1967) kommunista poli­tikus, NKDV ezredes, 1956. november 2-3-án Moszk­vában tárgyalt a SZKP Elnökségével. 1958–61 a Mi­nisztertanács elnöke

 

Nagy Andor (1963) országgyűlési képviselő (Fi­desz, KDNP) 2002-

Nagy Imre (1896–1958) politikus, egyetemi ta­nár, az MTA tagja, az 1956-os forradalom és szabad­ságharc mártír miniszterelnöke.

Nagy Jenő (1947) országgyűlési képviselő (MSZP) 1994–1998, 2002-

Nagy Károly, I. (Nagy) (742–814) frank király 768-, császár 800-. Hatalmas birodalmat hozott létre, amely végül felölelte Nyugat- és Közép-Európa csak­nem teljes területét.

Nagy Lajos (1326–1382) a lovagkirály, Magyar­ország (1342–1382) és Lengyelország (1370–1382) Anjou-házi királya

Nagy Péter I. (1672–1725) orosz cár, egyed­uralkodó 1696. január 29-étől. Életcélja volt országát igazi európai nagyhatalommá fejleszteni. 1703 má­jusában megalapította a Néva deltájában a ké­sőbbi Szentpétervárt, amely róla kapta a nevét.

Nagy Sándor, III. Alexandrosz (Kr. e. 356–323) Makedónia királya, hadvezér. Uralkodása a klasszi­kus ókori történelem és kultúra egy új korszakának, a hellenizmusnak a kezdetét jelentette.

Navracsics Tibor (1966) országgyűlési képviselő (Fidesz) 2006-, frakcióvezető

Németh Miklós (1948) közgazdász, politikus, a rendszerváltás előtti utolsó magyar kormány mi­nisz­terelnöke.

Néro, Claudius Drusus Germanicus (37–68) ró­mai császár, a Julius-Claudius-dinasztia utolsó római császára (uralkodott 54. október 13-ától haláláig)

Nitsch, Herman (1938) osztrák képzőművész, ki­állításait botrányok kísérik.

Nyíri Tamás (1920–1994) pap, filozófus, pro­fesszor

 

Opolei László 1367 és 1372 között Magyarország nádora, ő alapította az első lengyel pálos monostort Czêstochowa mellett a Jasna Górán (Fényes-hegy), mely a czêstochowai Fekete Madonna képe által a lengyelek nemzeti szentélye lett.

Orbán Viktor (1963) politikus, a Fidesz elnöke, országgyűlési képviselő 1990-, 1998–2002 között Magyarország miniszterelnöke

Ordass Lajos, Wolf Lajos (1901–1978) evan­géli­kus püspök

Orosz József újságíró, Magyar Rádió – Krónika 1988-, 1991- MTV Esti Egyenleg, Nap-kelte, Klub­rádió

Ortutay Gyula (1910–1978) művelődéspolitikus, vallás- és közoktatásügyi miniszter, néprajztudós, az MTA tagja, 1945 után a baloldali pártokkal való együtt­működést szorgalmazó kisgazdapárti bal­szárny egyik vezetője.

Boldog Özséb, Eusebius (1200 k.–1270) remete, a pálosok alapítója

 

VI. Pál pápa Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini (1897–1978) római pápa 1963 és 1978 között; Szent Péter 262. utóda.

Pascal, Blaise (1623–1662) francia matematikus, fizikus, vallásfilozófus

Pázmány Péter (1570–1637) esztergomi érsek, bíboros, a magyarországi katolikus megújulás vezető alakja, író.

Pető Iván (1946) országgyűlési képviselő (SZDSZ), 1990-, 1990–98-ig frakcióvezető

Petrétei József (1958) jogász, egyetemi oktató. 2004–2006- igazságügyi miniszter, 2006–2007- igaz­ságügyi és rendészeti miniszter.

Pfeiffer Zoltán (1900–1981) ügyvéd, politikus

Pilinszky János (1921–1981) katolikus költő

XI. Pius pápa, Achille Ratti (1857–1939) 1922-ben választotta a konklávé pápának.

XII. Pius pápa Eugenio Pacelli (1876–1958) Szent Péter 260. utódjaként 1939–1958 között római pápa.

Platon (427–347) ókori görög filozófus, isko­la­alapító.

Podolák György (1943) országgyűlési képviselő (MSZP) 1998-

Pokorni Zoltán (1962) országgyűlési képviselő (Fidesz) 1994-, 1998–2001 oktatási miniszter

Pósán László (1965) országgyűlési képviselő (Fi­­desz) 1998-

Pozsgay Imre (1933) egyetemi tanár, politikus, 1976-tól művelődési, 1980-tól művelődési és oktatási miniszter, 1982-tól a Hazafias Népfront főtitkára. 1989-ben az MSZP köztársaságielnök-jelöltje, 1990-ben kilépett a pártból és a frakcióból. 1991-ben meg­alakította a Nemzeti Demokrata Szövetséget. 1995 és 2000 között a Szent László Akadémia rektora, ill. 1996-tól 2001-ig az MVSZ elnökségi tagja volt. 1991-ben a Debreceni Egyetem politológia tanszékének egyetemi tanára lett, majd 2003-ban a Károli Gáspár Református Egyetemen tanít.

Prodi, Romano (1939) olasz baloldali politikus, miniszterelnök 1996–98, 2006–2008, az Európai Bizottság elnöke 1999–2004.

Prohászka Ottokár (1858–1927) katolikus egy­há­zi író, székesfehérvári püspök, a magyar keresz­tény­szocializmus képviselője, az MTA tagja

Putyin, Vlagyimir (1952) jogász, politikus. 16 évig a KGB szolgálatában állt, 1999- ügyvezető mi­nisz­terelnök, kormányfő, majd ügyvezető elnök, 2000- Oroszország államfője.

 

ifj. Rajk László (1949) építész, díszlettervező, a demokratikus ellenzék tagja, az SZDSZ egyik ala­pítója, 1981 és 1983 között a lakásán szamizdatokat árult.

Rákosi Mátyás (1892–1971) a Magyar Kommu­nista Párt, majd a Magyar Dolgozók Pártjának fő­titkára, miniszterelnök, kommunista diktátor

Ravasz László (1882–1975) református püspök, az MTA tagja

Rejtő Jenő, Reich Jenő, írói álnevei: P. Howard, Gibson Lavery (1905–1943) író.

Remete Szent Pál (234–347) a thébai remeték atyja, 60 évig élt egy sziklabarlangban

Rhodes, Cecil (1853–1902) szegény angol csa­ládban született, majd kivándorolt Dél-Afrikába, aranybánya-tulajdonos lett, megalapította a Dél-afri­kai Angol Társaságot, 1890-től Fokföld miniszter­elnöke, de kalandor katonai akciói miatt 1896-ban mindkét tisztségéről le kellett mondania

Róbert Károly (1288–1342) I. Károly néven is­mert magyar király 1307–1342 között uralkodott, a magyar Anjou-ház alapítója.

Rónay György (1913–1978) költő, író, műfor­dító, irodalomtörténész, országgyűlési képviselő (DNP) 1947-1949

Rousseau, Jean-Jacques (1712–1778) francia író, filozófus, a francia felvilágosodás egyik legna­gyobb alakja.

Röpke, Wilhelm (1899–1966) német közgazdász, szociológus, egyetemi tanár

Rubovszky György (1944) jogász, országgyűlési képvi­selő (Fidesz, KDNP) 1994-

Rudi Zoltán (1962) jogász, újságíró, 2004–2008 az MTV elnöke

 

Salamon László (1947) jogász, országgyűlési képviselő (MDF, Fidesz, KDNP) 1990-

Sarkozy, Nicolas (1955) apai ágon magyar szár­mazású jogász, politikus. 2002-ig Neuilly-sur-Seine, a gazdag párizsi külváros polgármestere, később költ­ségvetési, pénzügy-, majd kétszer is belügyminiszter. 2007- a Francia Köztársaság elnöke.

Sarolt, Géza nagyfejedelem felesége, az erdélyi Gyula leánya, Szent István anyja

Schanda Balázs (1968) alkotmányjogász, a Páz­mány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Állam­tu­do­mányi Karának dékánja, 1998-2002 között a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának (NKÖM) fő­osztályvezetője, a Világiak Pápai Taná­csának tagja

Scheffler János (1887–1952) szatmári megyéspüspök, vértanú

Scheiber Sándor (1913–1985) országos főrabbi volt

Schiffer János (1948) jogász, várospolitikus, or­szággyűlési képviselő (MSZP) 1994 -

Schillebeeckx, Edward Cornelis Florentius Alfonsus (1914) belga teológus

Schröder, Gerhard, Fritz Kurt (1944) jogász, szo­­ciáldemokrata politikus. 1980-tól a Bundestagban SPD-képviselő, 1990- Alsó-Szászország miniszter­elnöke, 1998–2005 kancellár.

Schuman, Robert (1886–1963) luxemburgi szü­le­tésű német-francia kereszténydemokrata politikus, francia miniszterelnök 1947–48, az Európai Unió ala­pítóinak egyike.

Slachta Margit (1884–1974) a Szociális Testvé­rek Társasága alapító főnöknője, legitimista poli­ti­kus, 1944–49 országgyűlési képviselő.

Selmeczi Gabriella (1965) országgyűlési képvi­selő (Fidesz) 1994-

Seneca, Lucius Annaeus (Kr.e. 4–Kr. u. 65) római államférfi, filozófus, drámaíró, költő.

Seregély István (1931) nyugalmazott egri me­gyés­püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Kar volt el­nöke

Simicskó István (1961) országgyűlési képviselő 1998–2006 Fidesz, 2006- KDNP

Sherlock Holmes Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930) skót író és orvos kitalált nyomozója

Shiner, Larry társadalomtudós-filozófus, a sze­kularizáció kapcsán írt egy fontos elemző tanul­mányt 1967-ben

Slota, Jan (1953) szlovák politikus, a magyar­ellenes kirohanásairól ismert nacionalista szlovák nemzeti párt (SNS) elnöke, 1900–2006 között Zsolna polgármestere.

Sodano, Angelo (1927) bíboros, pápai állam­titkár, a bíborosi testület dékánja

Sólyom László (1942) jogász, az MTA levelező tagja. Az Alkotmánybíróság első elnöke (1990–98), 2005- a Magyar Köztársaság elnöke.

Spányi Antal (1950) székesfehérvári megyés­püspök

Staikos, Mihail metropolita a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Exarchája, ausztriai érseke

Sulyok Dezső (1897–1965) ügyvéd, politikus. 1935-től országgyűlési képviselő, a háború után a Kisgazdapárt jobboldali szárnyának egyik vezetője. Emigrációban halt meg.

Surján László (1941) országgyűlési képviselő (KDNP, Fidesz) 1990–2006, 1990–94 népjóléti mi­niszter, 1990–1995 a KDNP elnöke, 2004-től EP-kép­viselő

Sütő András (1927–2006) Kossuth-díjas erdélyi magyar író

 

Szabó Dezső (1879–1945) író, kritikus, publicista

Szabó Ferenc (1953) agrármérnök, 1998–2006 országgyűlési kép­viselő (Fidesz)

Szabó Iván (1934–2005) mérnök-közgazdász, po­­litikus, országgyűlési képviselő (MDF, MDNP) 1990–98. 1991- ipari és kereskedelmi, 93- pénz­ügy­miniszter. 1996–98 az MDNP elnöke.

Szabó Zoltán (1955) országgyűlési képviselő (MSZP) 1994-

Szájer József (1961) országgyűlési képviselő (Fi­desz) 1990–2004, 2004-től EP-képviselő

Szamuely Tibor (1890–1919) a Tanács­köztár­sa­ság közoktatásügyi népbiztosa, hadügyi népbiztos-helyettese, a vörös terror egyik hírhedt alakja

Szapolyai János, Zápolya, I. János (1487–1540) erdélyi vajda, Magyarország királya 1526–1540.

Szászfalvi László (1961) református lelkész, országgyűlési képvi­selő 1998- (MDF, Fidesz, KDNP), Csurgó polgármestere

Széchenyi Zsigmond (1898–1967) világjáró uta­zó, vadász, író.

Szekeres Imre (1950) országgyűlési képviselő (MSZP) 1994-, 2006-tól honvédelmi miniszter

Szekfű Gyula (1883–1955) történész, publicista, egyetemi tanár, az MTA tagja.

Szetey Gábor (1968) közgazdász, a Minisz­ter­elnöki Hivatal kormányzati személyügyekért felelős volt államtitkára, a nyilvánosság előtt jelentette be, hogy homoszexuális.

Szili Katalin (1956) országgyűlési képviselő (MSZP) 1994-, 2002- az Országgyűlés elnöke

Szilvásy György (1958) közgazdász, 1990-től 1995-ig a Miniszterelnöki Hivatal helyettes állam­titkára, a miniszterelnök kabinetfőnöke 2005. áp­ri­lisától, 2006. júniusától a Miniszterelnöki Hivatalt ve­zető miniszter, 2007–2009 a polgári nem­zet­bizton­sági szolgálatok irányításáért felelős tárca nél­küli mi­niszter

Szilveszter pápa, II., Gerbert d’Aurillac (945–­1003) az első francia pápa, 999-ben lett V. Gergely útóda. Megalapította Lengyelország és Magyarország első érsekségét és a Szentszék vikáriusává tette meg Istvánt

Szókratész (469–399) athéni görög filozófus

Sztalin, Joszif Visszarionovics Dzsugasvili (1878–­1953) a Szovjetunió Kommunista Pártjának főtitkára (1922–1953), a Szovjetunió genera­lisszi­mu­sza, bol­se­vik diktátor

Szűrös Mátyás (1933) MDP, MSZMP KB tagja, 1989–90 a Parlament alelnöke, ideiglenes köz­tár­sa­sági elnök, 1990-98 országgyűlési képviselő (MSZP)

 

Tabajdi Csaba (1952) országgyűlési képviselő (MSZP) 1994–2004, 2004– EP-képviselő

Tamás Gáspár Miklós (1949) filozófus, publi­cista, országgyűlési képviselő 1989–1990, 1990–94 (SZDSZ)

Táncsics Mihály, Stancsics Mihajlo (1799–1884) író, publicista, politikus.

Tellér Gyula (1934) országgyűlési képviselő 1990–­94 SZDSZ, 2006- Fidesz

Tempfli József (1931) 1990–2009 nagyváradi me­gyés­püspök

Tomka Miklós (1941) vallásszociológus

Tomori Pál (1475 körül-1526) kalocsai érsek, a magyar sereg fővezére a mohácsi csatában.

Torgyán József (1932) ügyvéd, országgyűlési képviselő (FKgP) 1990–2002, 1998–2001 földmű­ve­lésügyi és vidékfejlesztési miniszter, 1991–2002-ig az FKgP elnöke

Tours-i Szent Márton (316–397) pannóniai szü­letésű tours-i püspök

Tőkés László (1952) a Királyhágómelléki Refor­mátus Egyházkerület püspöke, európai parlamenti képviselő.

Travelyan, Sir George (1906–1996) angol tör­té­nész, New Age-publicista

Turi-Kovács Béla (1935) országgyűlési képvi­selő (FKgP, Fidesz) 1998-, 2001–2002 környezet­vé­delmi miniszter

 

Ungár Klára (1958) országgyűlési képviselő Fi­desz 1990–94, SZDSZ 1994–96

 

Vadai Ágnes (1974) országgyűlési képviselő (MSZP) 2002-

Varga László (1910–2003) politikus, ügyvéd, író, országgyűlési képviselő (Demokrata Néppárt 1947–48, KDNP 1994–1998, FIDESZ 1998–2003, a KDNP elnöke 2002–2003, az MKDSZ alapítója, az Országgyűlés egykori kor­elnöke

Vásárhelyi Miklós (1917–2001) újságíró, sajtó­tör­ténész, politikus. A Szabadság, majd a Szabad Nép munkatársa, 1950-ben a Magyar Rádió igaz­ga­tója. A Nagy Imre-perben öt év börtönbüntetésre ítélték. A TIB alapító elnöke, 1990–94 országgyűlési képviselő (SZDSZ)

Veres András (1959) szombathelyi megyéspüs­pök

Veres János (1957) agrármérnök-szakköz­gaz­dász, országgyűlési képviselő (MSZP) 1994-, pénz­ügy­mi­niszter 2005–2009

Verseghy Ferenc (1757–1822) költő

Vértesaljai László (1953) jezsuita pap, a Vati­káni Rádió volt munkatársa

Vezér Ferenc (1913–1952) pálos pap, koholt vá­dakkal a Grősz-perben halálra ítélték

Vilmos, II. (1859–1941) 1888–1918 német császár

Virág Benedek (1754–1830) szerzetestanár, köl­tő, a magyar Horatius

Vojnik Mária (1951) országgyűlési képviselő (MSZP) 1998-

Voltaire, François-Marie Arouet (1694–1778) francia felvilágosodás-kori író, költő és filo­zófus

Vona Gábor (1978) történész, politikus, a Jobbik elnöke

 

Ward Mária Katolikus Iskola, W. Mária (1585-1645) a Congregatio Jesu intézetének alapítója

Wass Albert (1908–1998) író és költő, az erdélyi magyar irodalom Magyarországon csak halála után felfedezett alakja, művei a rendszerváltás óta je­len­nek meg. 1944-től Németországban, 1952-től haláláig az Egyesült Államokban élt

Weisz Péter a Debreceni Zsidó Hitközség volt elnö­ke, a Magyar–Izraeli Baráti Társaságok Országos Szö­vet­ségének alelnöke, a Barankovics Alapítvány Izra­elita Műhelyének elnöke

Weöres Sándor (1913–1989) költő, író, műfor­dító

Wilson, Bryan (1926–2004) angol vallás­szoci­ológus volt, a szekularizáció elmélet egyik legszín­vonalasabb képviselője, az oxfordi All Souls College tagja

Wojtila, Karol, II. János Pál pápa eredeti neve

 

Zita, Mária Adelgunda Mikaéla Rafaéla Gabriella Jozefa Antónia Lujza Ágnes (1892–1989) bourbon-pármai hercegnő, magyar királyné és osztrák csá­szárné, IV. Károly király felesége

Zoltai Gusztáv a MAZSIHISZ ügyvezető igazga­tója

Zuschlag János (1977) országgyűlési képviselő (MSZP) 1998–2007, korrupció miatt letartóztatták

 

Tárgymutató

7. o. Márton Áron Társaság – 1988 decemberében alakult Budapesten, elnöke Bicsánszky Géza

13. o. szolidaritás – összetartás, közösségvállalás

szubszidiaritás – kölcsönös kisegítés elve

14. o. individualizmus – az egyént és annak szem­pontjait legfőbb értéknek valló felfogás
kollektivizmus – közösségi, a termelési esz­kö­­zök állami tulajdonán alapuló társadalmi rend
princípium – alapelv, vezérelv

18. o. koherencia – összetartozás, összeegyez­tethe­tőség

20. o. antiprohibicionista – az alkoholtilalom ellen­zője

21. o. reszocializáció – visszailleszkedés
rehabilitáció – visszahelyezés, helyreállítás

23. o. természetjog – a jog és a társadalom helyes rendjére való elképzelés, az etikai abszolu­tiz­mus rendszerére épül és az egyetemes er­kölcs gondolatát hirdeti

34. o. releváns – fontos, lényeges, jelentékeny, a tárgy­­hoz tartozó

37. o. Pázmány Péter Katolikus Egyetem – A PPKE államilag elismert egyházi egyetem. Jog- és Állam­tu­dományi, Információs Technológiai, va­la­mint Hittudományi Kara Budapesten, böl­csészkara Piliscsabán található. Hittu­do­mányi Kara a Pázmány Péter bíboros által 1635-ben Nagyszombatban alapított egyetem Hittu­do­mányi Karának, majd 1950-től a Római Kato­likus Hittudományi Akadémiának jogutódja. Az 1992-ben alapított Bölcsészet­tudományi Ka­rát a magyar állam 1993-ban ismerte el, ezzel jogilag lehetővé téve egy egyetem lét­rejöttét, a Hittudományi Kar által hagyo­má­nyosan megőrzött fokozatszerzési joggal. Az egyetem 1999-ben szentszéki alapításúvá vált (vö. Ex corde Ecclesiae).

39. o. Notre Dame de Sion Nővérek, NDS – női szer­ze­tes kongregáció. 1843-ban Párizsban alapí­totta a Ratisbonne testvérpár a zsidók térí­té­sére.

48. o. eminenter – kiváltképp, elsősorban

51. o. Rerum novarum (Az új dolgok) – XIII. Leó pápa egyik enciklikája, amelyet 1891. május 15-én adott ki. Ez az első szociális pápai kör­levél, fő témája a munkáskérdés.
enciklika – pápai körlevél

53. o. antropológia – embertan

57. o. reflexió – észrevétel, megjegyzés, megfon­tolás, tükrözés

81. o. pálosok – Szent Pál Első Remete Szerzete­sei­nek Rendje (lat. Ordo Fratrum Sancti Pauli Primi Eremitae, OSPPE): magyar alapítású férfi szerzetes rend.

84. o. Magyar Hazafiúi Társaság – 1797-ben alakult Budán, a hazai tudományosságnak első szer­vezeti kerete, elnöke báró Orczy Lőrinc.

85. o. Vallásalap – helyesen vallásalapítvány, a XVI. században, a török hódoltság idején létre­ho­zott intézmény, az állami és költségvetési va­gyontól elkülönített pénzalap, mely kizárólag a katolikus egyház céljaira használható fel.
Grősz-per – Grősz József (1887–1961) kalocsai érsek és társai pere 1951. június 15. – július 20. között lefolytatott koncepciós eljárás, melynek 24 mellékpere volt, melyekben 15 személyt ítél­tek halálra. A nyilvános tárgyaláson Olti Vilmos elnök hirdetett ítéletet: a demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervez­ke­dés, valutaüzérkedés, külföldre szöktetés, bűn­­pártolással elkövetett népellenes bűnök vád­já­val Grősz Józsefet, mint elsőrendű vád­lottat 15 évi fegyházra ítélték.

87. o. ET – Európa Tanács
UNICEF United Nations Children’s Emergency Fund – az ENSZ Gyer­mek­­segélyezési alapja

106. o. aulista – udvari, hivatali

107. o. Ad limine apostolorum – a megyéspüspökök szabályos időközönként kötelező látogatása az apostolok küszöbénél, azaz Szent Péter és Pál sírjánál Rómában.

109. o. non recuso laborem – Nem futamodom meg a munkától

110. o. Domini famulus (integerrimus Domini fa­mul­us) – „az Úr becsületes szolgájának”

119. o. implikál – magába foglal, magába zár, felté­telez

141. o. New Age – az USA-ban létrejött utópisztikus vallásszerű mozgalom (am. Új kor)
szekularizáció – elvilágiasodás, világivá tétel, az egyház befolyásának visszaszorítására tö­rek­vő állami tevékenység
deszakralizálás – valaminek szentségi jelle­gé­től való megfosztása, szentségtelenítés

142. o. transzcendencia – érzék fölöttiség, a tapasz­talaton túli világ
immanencia – az érzéki tapasztalatok számára hozzáférhető jelenségek összessége, a transz­cendencia ellentéte
nonkonformitás – alkalmazkodásra nem haj­landó, saját normáihoz ragaszkodó
konformitás – egyformaság, azonosság, meg­egye­zés, összhang, alkalmazkodás

144. o. Neognózis – az antik gnosztikus tanok felújí­tása, ezoterikus irányzat
agnoszticizmus – bölcseleti felfogás, amely sze­­­­rint a külső valóság lényegi és megbízható meg­­ismerése elvileg lehetetlen
szkepszis – kétség, kételkedés

146. o. szinkretizmus – különböző vallási, filozófiai, műveltségi irányok elemeinek elegyítése
eszkatológia – katolikus hittudományi ág, amely a halál utáni élettel, az utolsó ítélettel és a fel­támadással foglalkozik
ezoteria – titkos, rejtett, csak a beavattottak szá­mára érthető
szubkultúra – elkülönülő társadalmi réteg vagy csoport jellegzetes életmódja

147. o. kozmikus konstellációk determinizmusa – asztrológiai meghatározottság
pneumatikus – a Szentlélektől áthatott és an­nak ajándékát másoknak közvetítő hívő az óke­resztény egyházban
gnosztikusok –vallási irányzat a Kr. u. 1-3. szá­zadban, amely szerint az ember igazi szellemi­ségére vonatkozóan titkos üdvözítő tudás bir­tokában van.
teológia – hittudomány
teozófia – miszticizáló vallásfilozófiai rendszer, tan
transzperszonális – pszichológia a transz­álla­potok, vagyis a megváltozott tudatállapotok pszichológiája, illetve ennek személyek kö­zöt­ti és fölötti aspektusa

148. o. autoritás – fennhatóság, főhatalom, tekintély
autoszotéria – önmegváltás
ezoterikus-okkultisztikus – titkos, beava­tottak­nak fenntartott, démoni erőket felhasználni aka­ró

149. o. hinduizmus – a buddhizmus és a dzsai­niz­mus egyes elemeivel kibővült vallási eszme­rendszer Indiában
buddhizmus – Kelet-Ázsiában uralkodó vallás, melyet Buddha alapított
taoizmus – Lao-Ce ókpori filozófus tanain ala­puló ősi kínai vallási és bölcseleti rendszer

150. o. Mahávagga – Buddha egyik beszéde, a tűz­beszéd
disztinkció – különbségtétel
diabolizmus – ördög, sátán
verbális – szóbeli
ontológiai – lételméleti

151. o. pasztoráció – lelkipásztori gondozás
excorcizmus – ördögűzés, az ördög hatal­má­nak megtörése

152. o. graduális – fokozatos, lépcsőzetes
emanációs-sík – isteni erő kisugárzása, kiára­dása
frusztráció – csüggedt vagy feszült, agresszív lelkiállapot, amelyet a vágyak, törekvések meg­hiúsulása vált ki
relevancia – fontosság, jelentőség

155. o. logikai falzum – hamisítás, csalás, tévedés, hiba
fundamentum – alap, alapzat, megalapozás

163. o. patrióta – hazafias érzelmű, hazaszerető

republikánus – a köztársasági eszme híve
neokonzervatív – Amerikában az 1960-as évek­­ben keletkezett új irányzat, amely a libe­rális demokrácia és a gazdasági feljődés felsőbb­rendűségét hirdeti

163. o. CDA – holland kereszténydemokrata párt
OVP – Österreichische Volkspartei 1945-ben ala­­­pított keresztény-konzervatív párt Ausztriá­ban
CDU – Christlich Demokratische Union Deutsch­lands, keresztény konzervatív német párt, ala­pítva 1945

165. o. perszonalitás – személyiség

181. o. CDU – CSU – kereszténydemokrata-keresz­tény­szocialista koalíció Németországban

187. o. Mazsihisz – Magyarországi Zsidó Hitköz­sé­gek Szövetsége

199. o. Károli Gáspár Református Egyetem – A Ma­gyarországi Református Egyház Zsinata 1993-ban döntött egy több karral rendelkező egye­tem megalapításáról. 1998-ban meg­kezd­te mű­kö­dését az Állam- és Jogtudományi Kar. A KGRE célja és feladata, hogy a nagy múltú református kollégiumok, Sárospatak, Pápa, Deb­recen, Nagyenyed és Kolozsvár hagyományait folytatva a lelkészképzés mellett több tudo­mányterületen (bölcsészkar, tanítóképzés, ál­lam- és jogtudomány, hittudomány) és több tu­dományágban folytasson egyetemi és főis­kolai alapképzést.

208. o. Egyházak Világtanácsa – World Council of Churches, Ökumenikus Világtanács: a pro­tes­táns ökumenikus mozgalom világméretű ­szer­ve. Első nagygyűlésük 1948-ban Amster­dam­ban ült össze.

216. o. eklektikus – egymástól eltérő elméletek, néze­tek, stílusok összekeverése

* * *

238. o. hedonisztikus – az élvezetelvűség alapján álló
KÉSZ – Keresztény Értelmiségek Szövetsége 1989-ben létrehozott civil szervezet, önkor­mány­zattal rendelkező országos szerve­zett­sé­gű társadalmi egyesület. Dr. Csanád Béla ala­pító elnök halála (1996) óta Osztie Zoltán az elnök.

239. o. transzcendentális – természetfeletti, a tapasz­ta­lattól függetlenül létező

240. o. jogpozitivizmus – az etikai relativizmuson ala­pul, amely elutasítja az egyetemes erkölcs gon­dolatát, és a jogot a hatalomból vezeti le, ra­gasz­kodik az állam jogi autoritásához.

241. o. akcidentális – mellékes, járulékos, vélet­len­szerű

242. o. kozmopolitizmus – világpolgárság, a nemzeti ér­tékek iránti közömbösség

244. o. sui generis – sajátos, egyéni, egyedi, mintegy önmagától való

245. o. libertiánus doktriner – az egyéni szabad­ság­jogokat és a szabadversenyt egyoldalúan elő­térbe állító, ah­hoz mereven ragaszkodó

246. o. metodológia – tudományos kutatás módszer­tana

251. o. ordinárius – megyéspüspök

253. o. indifferencia közöny, közömbösség, érdek­te­­lenség

261. o. 1054-es egyházszakadás – A kereszténység kettészakadása a XI. sz.-ban nyugati (római katolikus) és keleti (görögkeleti ortodox v. pravoszláv) egyházakra. Előzményei a nyugat-európai és a keleti (bizánci) gazdasági-tár­sadalmi fejlődés eltérésére nyúlnak vissza. IX. Leo pápa 1054-ben Humbert bíboros ve­ze­té­sével követséget küldött Konstantinápolyba, de Kerulaiosz patriarcha nem állt szóba velük, mire a követek július 16-án a Hagia Sophia ol­tá­rára tették a kiközösítő bullát.

263. o. diszkrecionális – kizárólagos, saját belátás sze­rinti

267. o. nuncius – vatikáni követ, diplomáciai kép­vi­selő

268. o. virilizmus – vagyoni, adózási alapon való po­li­tikai képviselet

291. o. patologikus – kóros, beteges, rendellenes

292. o. sovinizmus – más népek ellen gyűlöletet szító szélsőséges nacionalizmus

338. o. krisztofóbia – beteges irtózás, viszolygás Krisz­tustól
prelátus a pápa által adományozott főpapi cím

345. o. Von Haus aus – otthonról, a szülői házból ho­zott (műveltség, modor)

346. o. Hunor és Magor (Magyar) – egy híres magyar monda szerint a hunok és a magyarok ősei vol­tak.

372. o. persona non grata – nem kívánatos személy

397. o. audiencia – kihallgatás, meghallgatás

401. o. Canossa-járás alázatos bocsánatkérés, en­gesz­telés

429. o. demosz – nép, lakosság

441. o. OMKFDSz Országos Magyar Katholikus Főis­ko­­lai Diákszövetség, OMKFDSz – 1921. novem­ber 13-tól 1946. júliusáig a katolikus és nem­ze­ti alapon szervezett diákegyesületek szövet­sége. Fővédnöke 1927-ig Csernoch János esz­ter­gomi érsek, ezt követően Serédi ius-resistendi­ti­nián esztergomi érsek
Bartha Miklós Társaság 1925-ben alakult Ady, Szabó Dezső és Móricz nyomdokain haladó fiatal értelmiségiek szervezete.
Prohászka Ottokár Társaság – 1933-ban Kálló Ferenc tábori esperes alapította. 1939-ben fu­zionált a Prohászka Körök Országos Szö­vet­ségével. A POT elnöke Brandenstein Béla volt, aki a Pázmány Péter Tudományegyetem filo­zófia tanszékét vezette.

442. o. Magyar Történelmi Emlékbizottság – 1942 feb­ruárjában alakult szervezet a független, de­mok­ratikus Magyarországért
Demokrata Néppárt (DNP) – 1944 őszén ala­kult, 1945 tavaszán bejegyzett, majd 1949-ben betiltott, a kereszténydemokrácia, a keresz­tény­­­szocilaizmus világnézetét és a parlamentáris de­mokrácia értékeit magáénak valló párt, a mai KDNP elődszervezete.

* * *

454. o. sub specie aeternitatis – az örökkévalóság szem­­­­szögéből, annak jegyében
apologeták – hitvédők

457. o. penitencia – bűnbánat,vezeklés, elégtétel

458. o. habituális – megszokott, szokványos, rend­sze­res, ismétlődő, természetéből következő

460. o. legitimáció – elismerés, elfogadottság

482. o. expanziós – terjeszkedő, hódító

495. o. off-shore – adójogi szempontból területen kí­vüli, adóelkerülésre irányuló

496. o. klientúra – ügyfelek, vevők, megrendelők öss­zes­sége
nómenklatúra – a párt- és államapparátus ve­ze­tő rétege

501. o. Tóra – tanítás, díszes tokban őrzött tekercs, Mó­­­zes öt könyve
rabbinisztikus hagyomány – szellemi irányzat a zsidóságon belül a babiloni fogság utántól

503. o. 1947. augusztus 31. – ezen a napon ve­zé­nyel­te le Rajk László kommunista belügy­mi­niszter a „kékcédulás” néven hirhedtté vált vá­lasztásokat
jaltai nyilatkozat – 1945. február 11-én a szö­vet­séges hatalmak Churchill, Roosevelt és Sztá­lin által elfogadott dokumentum a világ fel­osz­tásáról, melyben az is szerepelt, hogy a legyő­zött országok szabadon dönthetnek arról, hogy milyen társadalmi berendezkedésben kí­ván­nak élni.
Magyar Közösség – teljes nevén Magyar Test­vé­ri Közösség 1925-ben alakult hazafias tár­sa­ság.

506. o. Prédikátor könyve – a katolikus Szentírás 23. könyve, Kr. e. 3. században keletkezett, a zsi­dó hagyomány mindig is Salamon királynak tu­lajdonította

513. o. Magyar Szent Kereszt Egyesület – A zsidó­tör­vények által érintett katolikusok védelmére 1939-ben alakult szervezet.
Püspökvár – Győr történelmi belvárosában, a Káptalandomb legmagasabb pontján, a Mo­so­ni-Duna és a Rába találkozásánál álló ősi mű­emléképület, a mindenkori győri püspök lakó­helye.

514. o. ÁVO – Szovjet mintára létrejött, részben titko­san tevékenykedő magyar politikai rendőrség 1945 és 1957 között. 1946-ig Politikai Rendé­szeti Osztály (PRO), majd Magyar Állam­rend­őr­ség Államvédelmi Osztálya (ÁVO) néven sze­­repelt, míg 1948. szeptember 10-től a Bel­ügy­minisztérium Államvédelmi Hatósága (ÁVH) né­ven, kiszélesített hatáskörrel a BM közvet­len alá­rendeltségébe került
karmeliták – A Kármelita Rend, Kármel-hegyi Miasszonyunk Rendje a 12. században alapí­tott katolikus szerzetesrend. Az 1185 után elhunyt Szent Bertold vezetésével alapították a Szent­földön.

517. o. latifundium – nagy kiterjedésű földbirtok

526. o. Bourbonok – A Bourbon-ház Európa egyik legnagyobb uralkodócsaládja. Leginkább a fran­cia történelemhez kötődnek, hiszen IV. Hen­rik személyében 1589-ben az első Bourbon fog­lal­­hatta el a trónt. A család szempontjából a má­sodik legfontosabb trón Spanyolországé, hi­­szen a madridi uralkodói rezidenciát mind a mai na­pig ez a család lakja (ott Borbón névvel il­le­tik őket), és I. János Károly személyében ők ural­kodnak kisebb kihagyásokkal immár 1700 óta.

543. o. Szabad Nép – A Magyar Kommunista Párt lapja. 1942. február 1-jétől néhány szám, 1945. március 25-től rendszeresen megjelent. 1956. november 2-án a Népszabadság váltotta.
1948. XXXIII. törvénycikk az iskolák álla­mo­sításáról – a nem állami iskolák fenntartásának az állam által való átvétele, az azokkal össze­függő vagyontárgyak állami tulajdonba vétele és személyzetének állami szolgálatba való át­vétele tárgyában

554. o. Lajos, te hogy csinálnád? – Utalás Gyurcsány Ferenc elhíresült mondatára a Nagy Imre-szo­bor­nál: Imre, te hogy csinálnád?

557. o. maoizmus – a marxista-leninista eszme­áram­latok egyike, Mao Ce-tung (1893–1976) tanító, köl­tő, forradalmár, diktátor, a „nagy kor­má­nyos” nevéből
Lukács-iskola – Lukács György (1885–1971) marx­ista filozófus, esztéta, egyetemi tanár ta­nítványai, követői
Rajk-butik – ifj. Rajk László (1949) építész, dísz­lettetrvező, a demokratikus ellenzék tagja, az SZDSZ egyik alapítója, 1981 és 1983 között a lakásán szamizdatokat árult.

558. o. Beszélő – liberális politikai és kulturális fo­lyó­irat, 1981-ben szamizdatként indult

562. o. dekadencia – hanyatlás, visszaesés
deviancia – olyan magatartás, amely megszegi a közösség vagy a társadalom nagy része által elfogadott normákat
Szent Pál római levél – Pál levele a római­ak­hoz, más néven A rómaiakhoz írt levél vagy Római levél az Újszövetség hatodik könyve. Kulcsszava és legfőbb fogalma a megigazulás. Ennek köszönhetően mind Augustinus, mind a lutheri reformáció számára az Evan­géliu­mo­kon kívül a legfontosabb újszövetségi könyv volt.

563. o. Ebed-Jahve dalok – Deutero-Izaiás vagy Babi­loni Névtelen Izaiás vagy Ézsaiás próféta nevé­ből (Kr. e. 6. század) héber próféta-költő, az Izaiás könyve című bibliai könyv 40-55. feje­ze­tének feltételezett szerzője. Az úgynevezett Ebed-Jahve énekek önálló ciklust alkotnak, Is­ten szenvedő szolgájáról szólnak.
metafizika – a létezők legátfogóbb tulaj­donsá­gai­ról szóló bölcseleti ágazat
pozitivizmus – filozófiai irányzat, amely sze­rint a tudomány feladata pusztán a jelenségek leírása és rendszerezése, nem pedig magya­rá­zata, jellemzője a metafizika-ellenesség

564. o. gnózis – tudás, beavatottaknak fenntartott is­meret

587. o. jakobinus – radikális forradalmár, az 1789-es francia forradalom baloldalának szellemi örö­köse

593. o. correspondentia – megfelelés, egyezés, köl­csö­nös viszony, levelezés

605. o. Opus Dei – a Katolikus Egyház nemzetközi pasz­torális intézménye, amelyet Szent Jose­maría Escri­vá alapított 1928-ban.

614. o. Peccatum originale – eredeti bűn, és ennek kö­vetkeztében az ember megromlott termé­sze­te